Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.

Работа в чужбина чрез фирма посредник

Паспорт

Дирекция „Бюро по труда“ препоръчва на всички, преди да използват услугите на посредническа фирма за намиране на работа в чужбина, да проверят дали фирмата има издадено удостоверение. Списъкът на фирмите с валидно удостоверение е публикуван на интернет–страницата на Агенция по заетостта: “Фирми посредници” – Списък 1.

Посредниците могат да насочват и подпомагат своите клиенти за намиране на работа в конкретна държава само след регистриран в Агенция по заетостта посреднически договор, сключен с чужд работодател и/или корабопритежател. Те са посочени на интернет – страницата на Агенция по заетостта: “Фирми посредници” – Списък 2.

Във всяка обява за работа в чужбина, посредникът трябва да посочи номера, под който е регистриран за извършване на посредническа дейност, срока на регистрацията и номера на регистрирания в Агенция по заетостта посреднически договор с чужд работодател/ корабопритежател.

Посредническата дейност по наемане на работа се извършва безплатно за търсещото работа лице /чл. 28, ал. 7, т. 2 от Закона за насърчаване на заетостта/, т.е. фирмите нямат право да събират пряко или косвено, изцяло или частично такси или други плащания.

За сметка на търсещото работа лице са извършените разходи за превод и легализация на документите, необходими за сключване на договор за наемане на работа в чужбина и получаване на работна виза, съгласно националното законодателство на приемащата държава.

Ако посредникът изисква такси или други плащания като “закупуване на формуляри”, “такса за регистрация”, “обработка на документи”, веднага трябва да се сигнализира в ИА “Главна инспекция по труда“, която има контролни функции и може да извърши проверка по постъпилия сигнал.

Лицата, които ползват услугите на фирми посредници имат право:

 1. Да се уверят, че фирмата притежава удостоверение, което трябва да бъде поставено на видно място в офиса на посредника
 2. Да сключат договор за посредническа дейност с фирмата и да получат оригинален екземпляр от него
 3. Да се уверят, че посредникът за чужбина или за моряци има регистриран в Агенцията по заетостта посреднически договор, сключен с чужд работодател и/или корабопритежател /Списък 2/
 4. Да получат преди заминаването си подписан индивидуален договор за наемане на работа от работодателя/ корабопритежателя или от упълномощено от него лице да подписва индивидуални договори за наемане на работа, както и превод на договора на български език. Индивидуалният договор за наемане на работа съдържа конкретни данни за условията на труд, трудовото възнаграждения, обезщетенията при трудови злополуки, транспортни разходи, битови и други условия
 5. Да получат информация за обществените и религиозните порядки в страната, в която им предлагат работа

Заминаващите на работа лица следва да проверят сами за:

 • адресите и телефоните на българското посолство или консулство в
  съответната държава или ако няма, къде се намира най–близкото такова
 • адресите и телефоните на местните служби на реда, болнични заведения,
  инспекция по труда и съответните браншови организации, в случай, че се наложи да се възползват от тях

Изтеглете списъци с регистрираните посредници /RAR архив/

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.