Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.

Работа за младежи в държавната администрация

Златка Стоилова успешно се вписа в екипа на EURES

Стартира приемането на документи на кандидати за работа в Държавната администрация по компонент 1 от Национална програма „Старт на кариерата“.

Ред за кандидатстване

В програмата могат да бъдат включени младежи до 29 годишна възраст, завършили висше образование (дипломирани), регистрирани в Дирекция “Бюро по труда”, без трудов стаж по придобитата специалност.

Условие за участие е притежаваното образование и квалификация на кандидатите да съответстват на заявените работни места.

Работните места могат да бъдат в централните ведомства (министерства и второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити), областите и общински администрации. Те се обявяват с процедура за кандидатстване, утвърдена от Министъра на труда и социалната политика.

Кандидатите за участие в Компонент 1 на Програма „Старт на кариерата”, през 2010 г., трябва да отговарят на следните изисквания:

Критерии за кандидатстване

А. Минимални изисквания, за достъп на кандидатите за участие в подбора:

 1. Да са младежи до 29 ненавършени години до 18.07.2010 г.
 2. Да притежават образование съответстващо на необходимото, посочено от работодателя
 3. Да бъдат регистрирани като търсещи работа лица в дирекциите „Бюро по труда”
 4. Да не притежават трудов стаж по придобитата от висшето образование специалност

Забележка:

В случай, че кандидатите не отговарят на посочените изисквания, същите не се допускат до участие в подбора.

Б. Документи, които лицата задължително следва да представят в дирекции “Бюро по труда” в срок до 16.07.2010 г. при кандидатстване, с оглед допускане до участие в подбор:

 1. Заявление за включване в програмата с посочване на ведомствата, за които кандидатстват и работните места
 2. Копие на Лична карта
 3. Автобиография (с посочване на настоящ адрес и телефон за връзка, образование, наличие на компютърна грамотност, степен на владеене на чужд(и) език(езици)
 4. Документ за завършено висше образование (копие от Диплома или един от следните документи: Уверение или Академична справка, издадени от съответното висше училище). Кандидатите завършили висше образование и получили диплома от чуждестранни висши училища, следва да представят удостоверение, издадено от Министерство на образованието и науката, за признаване на придобитото висше образование
 5. Документ за юридическа правоспособност (ако работодателят е поставил такова изискване при обявяване на работното място)

В. Допълнителни документи, които лицата следва да представят, ако притежават при кандидатстване:

 1. Документи, удостоверяващи владеенето на чужд(и) език(езици)
 2. Документи, удостоверяващи компютърна грамотност

Забележки:

Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но само за едно работно място при един работодател по Програмата.
Комплектът документи се подава в брой копия равен на броя на ведомствата, за които се кандидатства.

Свободните места могат да бъдат видяни в бюрата по труда.

Всички процедури и документи за кандидатстване по НП „Старт на кариерата“, са достъпни на официалният сайт на Агенция по заетостта:

http://www.az.government.bg/Projects/Prog/Mladeji/Frame_Mladeji.htm

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.