Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.

Проект „Нов избор – развитие и реализация“

Стартира нов проект от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – „Нов избор – развитие и реализация“.
I. Изисквания към работодателите за включване в Проект “Нов избор – развитие и реализация”:

 • Да са физически или юридически лица, както и техни поделения:
  – работодатели, осъществяващи дейности в сферата на реалния сектор на икономиката;
  – общини – директно или чрез общински предприятия по смисъла на чл. 53 от Закона за общинската собственост(ЗОС);
  – структури на държавната администрация.
 • Да не са извършвали масови уволнения след 1 юли 2008 г.
 • Да нямат изискуеми публични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове.
 • Да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство за обявяване в несъстоятелност.
 • Да не се намират в процедура на ликвидация.
 • Да отговарят на изискванията за допустимост по Закона за държавните помощи.

II. Възможности, които предоставя Проект “Нов избор – развитие и реализация” на работодателите:
Важно:
Работодатели от реалния сектор могат да заявяват работни места по Проекта във всички сфери на икономиката, с изключение на селското, горското и рибно стопанство.
Работодатели – общински администрации /директно или чрез общински предприятия по смисъла на чл. 53 от Закона за общинската собственост/ и структури на държавната администрация могат да заявяват работни места по Проекта в сферата на осъществявани от тях дейности, с изключение на: административно обслужване на населението, комунално-битови дейности, физическа охрана, физическо обгрижване на хора с увреждания, самотно живеещи болни хора и др., както и в дейности, за които се предвижда извършване на обучение за професионална квалификация по професионално направление с код 62 от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от Министъра на образованието, младежта и науката, съгласно чл. 6 от ЗПОО.
Работодателят посочва професията/специалността, в съответствие със заявеното работно място, по която безработното лице да бъде обучено преди наемането му на работа, както и вида документ /свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение/, който безработното лице да представи след завършване на обучението.

Важно:
Работодателят наема безработно лице на длъжност за изпълнение на дейности само по придобитата от лицето професионална квалификация по Проекта, в съответствие със заявеното от работодателя работно място и посочената от него професия/специалност.

Работодателят извършва подбор измежду насочените от дирекции “Бюро по труда” безработни лица от целевата група за включване в квалификационно обучение по посочената в заявката професия/специалност и последващо заемане на заявеното работно място след успешно завършено квалификационно обучение по придобитата професия/специалност, с оглед удовлетворяване специфичните потребности на работодателите от квалифицирана работна ръка.

Важно:

 • Работодателят не може да наема на разкрито работно място безработно лице, освободено от него или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 12 /дванадесет/ месеца от подаване на Заявката.
 • За всяко работно място работодателят има възможност да одобри повече от едно безработно лице за включване в обучение, посочено в Заявката. След успешното завършване на обучението на одобрените лица, работодателят прави окончателен подбор измежду тях за включването им в заетост, в съответствие със заявения брой работни места.

Работодателят сключва споразумение /по образец/ с всяко одобрено от него безработно лице и съответната дирекция “Бюро по труда” за поемане на задължение за осигуряване на заетост, след успешно приключване на квалификационно обучение по заявената от него професия/специалност и извършен окончателен подбор, за период не по-малко от 9 месеца.

Важно:
При отказ на работодателя по неуважителни причини да осигури заетост на одобрени от него лица, писмено подаден в ДБТ след сключване на споразумение за включването им в обучение по заявена от него професия/специалност, същият няма право да подава нови заявки по Проекта.

Работодателят получава средства за всяко наето по Проекта лице, след успешно приключване на квалификационно обучение по заявената от него професия/специалност, за период до 12 месеца, не по-малко от 9 месеца.

ІІІ. Документи за кандидатстване по Проекта:

 • Заявка за разкриване на работно място по Проекта, на което да бъде наето безработно лице след успешно завършване на професионално обучение по заявената от работодателя професия/специалност /по образец/.
 • Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд, в оригинал или нотариално заверено негово копие, издадено в рамките на 1 месец преди датата на подаване на Заявката ИЛИ Копие на ЕИК, заверено с печат на работодателя и текст „Вярно с оригинала”.
 • Удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за наличието или липсата на задължения, издадено в рамките на 1 месец преди датата на подаване на Заявката.
 • Декларация за допустимост по Закона за държавните помощи /по образец/. Декларацията не се подава от работодатели – общински администрации, общински предприятия и структури на държавната администрация.
 • Декларация, че не са извършвали масови уволнения по КТ след 01.07.2008 г. и не са обявени в несъстоятелност /по образец/.

Образците на заявка и декларации са публикувани в електронната страница на Агенцията по заетостта: www.az.government.bg.

ІV. Ред за включване в Проекта:

 • Работодателят подава в дирекции “Бюро по труда” заявка/и за разкриване на работно/и място/а по Проекта (по образец) – с описание на: работното място; изискванията за заемането му; професията/специалността, по която да бъде обучено безработното лице, в съответствие със заявеното работно място и изискванията за заемането му; начина на подбор на безработни лица от целевата група.
  Към заявката прилага:
  – Удостоверение за актуално състояние и код по БУЛСТАТ ИЛИ Копие на ЕИК;
  – Удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за наличието или липсата на задължения;
  – Декларация за допустимост по Закона за държавните помощи /по образец/;
  – Декларация, че не са извършвали масови уволнения по КТ след 01.07.2008 г. и не са обявени в несъстоятелност /по образец/.
 • Работодателят представя в ДБТ необходимия пакет документи ежедневно в рамките на работното време.
 • Служителите в ДБТ проверяват представените от работодателите документите за съответствие с изискванията на Проекта, не по-малко веднъж седмично.
  До проверка за съответствие се допускат само работодатели, подали пълния комплект от документи.
 • ДБТ изготвя списък на одобрените/неодобрени работодатели за разкриване на работни места по Проекта. Списъкът се утвърждава ежеседмично от директора на ДБТ и се изнася в информационното пространство на ДБТ.

V. Предоставяне на средства на включените в Проекта работодателите за наемане на заявените работни места на безработни лица, след успешно завършено професионално обучение по посочената професия/специалност:

За работодатели от реалния сектор:
От бюджета на Проекта на работодателя се предоставят средства за осигуряване на заетост на всяко наето от него лице по Проекта, в размер на установената за страната минимална месечна работна заплата, за период до 12 месеца, но не по-малко от 9 месеца.
Важно:
Работодателят осигурява допълнителни средства, над установената за страната минимална работна заплата, в общ размер на не-по-малко от предоставяното от бюджета на Проекта възнаграждение, за:
– дължими средства за годишен платен отпуск по Кодекса на труда;
– допълнителни възнаграждения по Кодекса на труда;
– дължимите осигуровки по Кодекса за социално осигуряване;
– други дължими средства;
– допълнителни средства над минималната работна заплата, установена за страната.

За работодатели – общински администрации /директно или чрез общински предприятия по смисъла на чл. 53 от ЗОС/ и структури на държавната администрация:
От бюджета на Проекта се предоставят на работодателя средства за осигуряване на заетост на всяко наето от него лице по Проекта, в размер на установената за страната минимална работна заплата, дължимите вноски по КСО и дължими и допълнителни средства по КТ, за период до 12 месеца, но не по-малко от 9 месеца.

Предоставянето на средствата за финансиране на заетостта на наетите по Проекта лица се извършва, въз основа на сключен между работодателя и съответната дирекция “Бюро по труда” ДОГОВОР /по образец/.

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.