Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.

Какви действия следва да предприеме безработно лице, на което е прекратена регистрацията в Дирекция “Бюро по труда”?

Рейтинг: +4

Positive Negative

Регистрацията на активно търсещите работа лица се отказва, прекратява, възстановява и отказва възстановяване с решение на директора на Дирекция “Бюро по труда” по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенция по заетостта, на основание чл.21, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта.
В 3-дневен срок от издаване на решенията, на лицата се съобщава за това, чрез писмо с обратна разписка.
Издаденото решение за прекратяване на регистрацията може да се обжалва пред съда в 14 - дневен срок от връчването му, съгласно Административно процесуалния кодекс.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.