Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.

Срок за регистрация в ДБТ (в сила от 01.01.2011 г.)

Публикуваме изменен текст на чл. 54а от Кодекса за социално осигуряване, касаещ срокът за регистрация на лицата в Дирекция „Бюро по труда“. Желателно е, лицата да се регистрират в този срок, за да не губят евентуални права за изплащане на пълен размер на обезщетението за безработица в НОИ.

Право на парично обезщетение за безработица
Чл. 54а.
(1) Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
2. (изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) нямат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране;
3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4.
(2) За придобиване право на парично обезщетение по ал. 1 се зачита и времето:
1. на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
2. на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за бременност и раждане;
3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
4. зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна.
(3) Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт.
(4) (изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако:
1. заявлението по ал. 3 е подадено в тримесечен срок от тази дата;
2. лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от тази дата.
(5) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Ако заявлението по ал. 3 е подадено по неуважителни причини след изтичането на срока по ал. 4, т. 1, паричното обезщетение се изплаща от датата на заявлението за определения по чл. 54в или чл. 54б, ал. 3 или ал. 4 период, намален със закъснението.
(6) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Ако заявлението по ал. 3 е подадено в срока по ал. 4, т. 1, а регистрацията на лицето като безработно в Агенцията по заетостта е направена след изтичане на срока по ал. 4, т. 2, паричното обезщетение се изплаща от датата на регистрацията за определения по чл. 54в или чл. 54б, ал. 3 или ал. 4 период, намален със закъснението.
(7) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Отпускането и изчисляването на паричните обезщетения за безработица се извършват въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 и данните, декларирани в подадените от лицата документи за отпускане на паричните обезщетения, при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.

За допълнителна информация относно размерите на полагащото Ви се обезщетение, се обръщайте към териториалните поделения на НОИ.

EURES онлайн дни на заетостта

На 1-ви и 2-ри декември 2010 г., ще се проведе пилотен проект „EURES онлайн дни на заетостта“, в рамките на който всеки може да попитат подробно и да получи детайлна информация по зададените въпроси. Събитието ще бъде полезно на всеки, който търси:

  • Информация за страните, членуващи в EURES
  • Обяви за свободни работни места (повече от 1000000 предложения за работа)
  • Личен контакт с EURES съветниците
  • Преглед на свободни позиции и връзка с работодателите, които са ги обявили
  • Връзка с екипа на проекта за въпроси и коментари
  • Практическа информация, касаеща заетостта

Събитието е отворено за всички европейски граждани.

За повече информация посетете официалният сайт: http://euresonlinejobdays.eu/

Процедура по мерки за месец 11.2010 г.

Дирекция „Бюро по труда“ – Сливница уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през месец ноември 2010 г., както следва:

Основание по ЗНЗНасърчителни мерки за заетост и обучениеНалични средства
чл.36 ал.11.Насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29 г.704 лв.
чл.36 ал.22.Насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29 г. с трайни увреждания.709 лв.
чл.513.Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица на непълно работно време.50 лв.
чл.52 ал. 14.Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания.2936 лв.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата.

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюра по труда“ – Сливница; пл. „Съединение“, № 1, стая № 5, тел. 0727/42694

Нобелова награда за икономика за анализи на заетостта

Кр. Писаридес, Снимка: Найджъл Стед/LSE

Трима учени – Питър Даймънд и Дейл Мортенсен от САЩ и британеца от кипърски произход Кристофър Писаридес, получиха Нобеловата награда за икономика – 2010 г.

Отличието е присъдено за разработване на теории, обясняващи как регулацията и икономическата политиката могат да влияят върху безработицата, незаетите работни места и заплатите. Учените са наградени за метод за анализ на пазарите относно трудностите да се хармонизира предлагането и търсенето, по-специално в сферата на заетостта.

Даймънд (70 г.) е икономист в Института по технологии в Масачузетс и специалист по социална сигурност, пенсионни системи и данъчно облагане. Мортенсън (71 г.) е професор по икономика в Северозападния университет в Еванстън, щата Илинойс, а Писаридес (62 г.) е преподавател в Лондонското висше училище по икономика.

Последната от шестте Нобелови награди – Паметната нобелова награда за икономически науки – е единствената, която не е включена в завещанието на шведския индустриалец и филантроп. Тя е учредена едва през 1968 г. от шведската централна банка в памет на Алфред Нобел.

Стажуване за младежи

Агенцията по заетостта стартира изпълнението на нова схема от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Схемата е насочена към младежи до 29-годишна възраст и наречена „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж”. Новата операция е насочена към всички сфери на икономиката. Продължителността на проекта е 34 месеца.
Схемата извежда на преден план инвестирането в човешкия капитал с конкретни дейности в посока повишаване заетостта на младежите чрез осигуряване на стажуване. Държавни и общински администрации и структури на съдебната система не могат да бъдат работодатели.

Проектът “Ново начало – от образование към заетост” по схемата, ще стартира с набиране на заявки от работодатели в реалния сектор на икономиката. Младежите също подават заявления за включване в бюрата по труда в страната. Стажуването е с продължителност 6 месеца. Предоставянето на средствата за финансиране на заетостта на наетите по проекта лица ще се извършва, въз основа на сключен между работодателя и бюрата по труда Договор по образец.

От бюджета на проекта на работодателя за времето на стажуването на всеки нает младеж ще се предоставят средства за осигуряването на заетост в размер на 300 лв. месечно + осигуровките. Предвидено е и месечно възнаграждение в размер на половината от стойността на минималната работна заплата за всеки наставник на стажант по схемата, определен от работодателя.
Заделените средства са в размер на 35 млн. лв.

Обхват на проекта: приоритетно в дейностите по проекта се включват: безработни младежи до 29 години, регистрирани в бюрата по труда, завършили средно или висше образование (дипломирани), без трудов стаж по специалността.

Цел на проекта: да се повиши конкурентноспособността на младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване по специалността, което ще улесни прехода от образование към заетост, а и едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен първи професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели.

Специфика на проекта: работодателят ще наема безработно лице на длъжност за изпълнение на дейности само по придобитата от лицето специалност, в съответствие със заявеното от работодателя работно място и посочената от него специалност. Работодателят трябва да осигури и наставник за 6-месечния период на стажуването.

В проекта не могат да участват младежи, завършили средно или висше образование (дипломирани), с трудов стаж по специалността.
Очаквани резултати: 15 000 лица, получили посреднически услуги, а 13 500 лица преминали успешно стаж по придобитата от тях специалност с възможност за последваща заетост.