Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.

Подновява се издаването на ваучери за обучение по схема „Аз мога”

Аз мога | Az moga

Схема "Аз мога"

От 01.09.2010 г. Агенцията по заетостта подновява издаването на ваучери за включване в обучение по професионална квалификация и обучение по ключови компетентности по схема „Аз мога”. Ваучери ще се издават на лица, подали заявления в бюрата по труда до 26.04.2010 г. и одобрени от оценителните комисии. Паралелно с това само в периода от 01.09.2010 до 30.09.2010 г. бюрата по труда ще приемат и нови заявления на заети и самонаети лица, които желаят да се обучават по схема „Аз мога”.

Заявленията се подават в териториалните поделения на Агенцията по заетостта по местоживеене или по месторабота на кандидатите.

Одобрение на новоподадените заявления ще се извършва след издаване на ваучери на вече одобрените лица.

Проект „Нов избор – развитие и реализация“: Одобрени заявки

Публикуваме одобрените заявки по Проект „Нов избор – развитие и реализация“:

За територията на община Сливница

Заявка №ДлъжностРаботодателОбучение поБрой места
ESF-1103-18-14-0010Работник, поддръжка на пътищаОбщина СливницаПрофесия: Помощник пътен строител - Специалност: Пътища, магистрали и съоръжения8
ESF-1103-18-14-0010Работник, поддръжка на пътищаОбщина СливницаПрофесия: Помощник пътен строител - Специалност: Пътища, магистрали и съоръжения4
ESF-1103-18-14-0010Работник, поддръжка на пътищаОбщина СливницаПрофесия: Помощник пътен строител - Специалност: Пътища, магистрали и съоръжения2

Заявление на безработно лице – схема „Развитие“

За територията на община Драгоман

Заявка №ДлъжностРаботодателОбучение поБрой места
ESF-1103-18-14-0005ЕлектромонтьорОбщина ДрагоманЕлектрически инсталации5
ESF-1103-18-14-0005Работник, поддръжка на пътищаОбщина ДрагоманПрофесия: Помощник пътен строител - Специалност: Пътища, магистрали и съоръжения15

Заявление на безработно лице – схема „Развитие“

За територията на община Костинброд

Заявка №ДлъжностРаботодателОбучение поБрой места
ESF-1103-18-14-0006Деловодител и архиварСОУ "Д-р Петър Берон"Деловодител и архивар1
ESF-1103-18-14-0008Монтьор, котелно оборудванеСОУ "Д-р Петър Берон"Професия: Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации; Специалност: топлоенергетика2
ESF-1103-18-14-0009Общ работник, поддържане на сградиСОУ "Д-р Петър Берон"Професия: Помощник в строителството; Специалност: Основни и довършителни работи1

Заявление на безработно лице – схема „Развитие“

Работа за младежи в държавната администрация

Златка Стоилова успешно се вписа в екипа на EURES

Стартира приемането на документи на кандидати за работа в Държавната администрация по компонент 1 от Национална програма „Старт на кариерата“.

Ред за кандидатстване

В програмата могат да бъдат включени младежи до 29 годишна възраст, завършили висше образование (дипломирани), регистрирани в Дирекция “Бюро по труда”, без трудов стаж по придобитата специалност.

Условие за участие е притежаваното образование и квалификация на кандидатите да съответстват на заявените работни места.

Работните места могат да бъдат в централните ведомства (министерства и второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити), областите и общински администрации. Те се обявяват с процедура за кандидатстване, утвърдена от Министъра на труда и социалната политика.

Кандидатите за участие в Компонент 1 на Програма „Старт на кариерата”, през 2010 г., трябва да отговарят на следните изисквания:

Критерии за кандидатстване

А. Минимални изисквания, за достъп на кандидатите за участие в подбора:

 1. Да са младежи до 29 ненавършени години до 18.07.2010 г.
 2. Да притежават образование съответстващо на необходимото, посочено от работодателя
 3. Да бъдат регистрирани като търсещи работа лица в дирекциите „Бюро по труда”
 4. Да не притежават трудов стаж по придобитата от висшето образование специалност

Забележка:

В случай, че кандидатите не отговарят на посочените изисквания, същите не се допускат до участие в подбора.

Б. Документи, които лицата задължително следва да представят в дирекции “Бюро по труда” в срок до 16.07.2010 г. при кандидатстване, с оглед допускане до участие в подбор:

 1. Заявление за включване в програмата с посочване на ведомствата, за които кандидатстват и работните места
 2. Копие на Лична карта
 3. Автобиография (с посочване на настоящ адрес и телефон за връзка, образование, наличие на компютърна грамотност, степен на владеене на чужд(и) език(езици)
 4. Документ за завършено висше образование (копие от Диплома или един от следните документи: Уверение или Академична справка, издадени от съответното висше училище). Кандидатите завършили висше образование и получили диплома от чуждестранни висши училища, следва да представят удостоверение, издадено от Министерство на образованието и науката, за признаване на придобитото висше образование
 5. Документ за юридическа правоспособност (ако работодателят е поставил такова изискване при обявяване на работното място)

В. Допълнителни документи, които лицата следва да представят, ако притежават при кандидатстване:

 1. Документи, удостоверяващи владеенето на чужд(и) език(езици)
 2. Документи, удостоверяващи компютърна грамотност

Забележки:

Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но само за едно работно място при един работодател по Програмата.
Комплектът документи се подава в брой копия равен на броя на ведомствата, за които се кандидатства.

Свободните места могат да бъдат видяни в бюрата по труда.

Всички процедури и документи за кандидатстване по НП „Старт на кариерата“, са достъпни на официалният сайт на Агенция по заетостта:

http://www.az.government.bg/Projects/Prog/Mladeji/Frame_Mladeji.htm

Проект „Нов избор – развитие и реализация“

Стартира нов проект от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – „Нов избор – развитие и реализация“.
I. Изисквания към работодателите за включване в Проект “Нов избор – развитие и реализация”:

 • Да са физически или юридически лица, както и техни поделения:
  – работодатели, осъществяващи дейности в сферата на реалния сектор на икономиката;
  – общини – директно или чрез общински предприятия по смисъла на чл. 53 от Закона за общинската собственост(ЗОС);
  – структури на държавната администрация.
 • Да не са извършвали масови уволнения след 1 юли 2008 г.
 • Да нямат изискуеми публични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове.
 • Да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство за обявяване в несъстоятелност.
 • Да не се намират в процедура на ликвидация.
 • Да отговарят на изискванията за допустимост по Закона за държавните помощи.

II. Възможности, които предоставя Проект “Нов избор – развитие и реализация” на работодателите:
Важно:
Работодатели от реалния сектор могат да заявяват работни места по Проекта във всички сфери на икономиката, с изключение на селското, горското и рибно стопанство.
Работодатели – общински администрации /директно или чрез общински предприятия по смисъла на чл. 53 от Закона за общинската собственост/ и структури на държавната администрация могат да заявяват работни места по Проекта в сферата на осъществявани от тях дейности, с изключение на: административно обслужване на населението, комунално-битови дейности, физическа охрана, физическо обгрижване на хора с увреждания, самотно живеещи болни хора и др., както и в дейности, за които се предвижда извършване на обучение за професионална квалификация по професионално направление с код 62 от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от Министъра на образованието, младежта и науката, съгласно чл. 6 от ЗПОО.
Работодателят посочва професията/специалността, в съответствие със заявеното работно място, по която безработното лице да бъде обучено преди наемането му на работа, както и вида документ /свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение/, който безработното лице да представи след завършване на обучението.

Важно:
Работодателят наема безработно лице на длъжност за изпълнение на дейности само по придобитата от лицето професионална квалификация по Проекта, в съответствие със заявеното от работодателя работно място и посочената от него професия/специалност.

Работодателят извършва подбор измежду насочените от дирекции “Бюро по труда” безработни лица от целевата група за включване в квалификационно обучение по посочената в заявката професия/специалност и последващо заемане на заявеното работно място след успешно завършено квалификационно обучение по придобитата професия/специалност, с оглед удовлетворяване специфичните потребности на работодателите от квалифицирана работна ръка.

Важно:

 • Работодателят не може да наема на разкрито работно място безработно лице, освободено от него или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 12 /дванадесет/ месеца от подаване на Заявката.
 • За всяко работно място работодателят има възможност да одобри повече от едно безработно лице за включване в обучение, посочено в Заявката. След успешното завършване на обучението на одобрените лица, работодателят прави окончателен подбор измежду тях за включването им в заетост, в съответствие със заявения брой работни места.

Работодателят сключва споразумение /по образец/ с всяко одобрено от него безработно лице и съответната дирекция “Бюро по труда” за поемане на задължение за осигуряване на заетост, след успешно приключване на квалификационно обучение по заявената от него професия/специалност и извършен окончателен подбор, за период не по-малко от 9 месеца.

Важно:
При отказ на работодателя по неуважителни причини да осигури заетост на одобрени от него лица, писмено подаден в ДБТ след сключване на споразумение за включването им в обучение по заявена от него професия/специалност, същият няма право да подава нови заявки по Проекта.

Работодателят получава средства за всяко наето по Проекта лице, след успешно приключване на квалификационно обучение по заявената от него професия/специалност, за период до 12 месеца, не по-малко от 9 месеца.

ІІІ. Документи за кандидатстване по Проекта:

 • Заявка за разкриване на работно място по Проекта, на което да бъде наето безработно лице след успешно завършване на професионално обучение по заявената от работодателя професия/специалност /по образец/.
 • Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд, в оригинал или нотариално заверено негово копие, издадено в рамките на 1 месец преди датата на подаване на Заявката ИЛИ Копие на ЕИК, заверено с печат на работодателя и текст „Вярно с оригинала”.
 • Удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за наличието или липсата на задължения, издадено в рамките на 1 месец преди датата на подаване на Заявката.
 • Декларация за допустимост по Закона за държавните помощи /по образец/. Декларацията не се подава от работодатели – общински администрации, общински предприятия и структури на държавната администрация.
 • Декларация, че не са извършвали масови уволнения по КТ след 01.07.2008 г. и не са обявени в несъстоятелност /по образец/.

Образците на заявка и декларации са публикувани в електронната страница на Агенцията по заетостта: www.az.government.bg.

ІV. Ред за включване в Проекта:

 • Работодателят подава в дирекции “Бюро по труда” заявка/и за разкриване на работно/и място/а по Проекта (по образец) – с описание на: работното място; изискванията за заемането му; професията/специалността, по която да бъде обучено безработното лице, в съответствие със заявеното работно място и изискванията за заемането му; начина на подбор на безработни лица от целевата група.
  Към заявката прилага:
  – Удостоверение за актуално състояние и код по БУЛСТАТ ИЛИ Копие на ЕИК;
  – Удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за наличието или липсата на задължения;
  – Декларация за допустимост по Закона за държавните помощи /по образец/;
  – Декларация, че не са извършвали масови уволнения по КТ след 01.07.2008 г. и не са обявени в несъстоятелност /по образец/.
 • Работодателят представя в ДБТ необходимия пакет документи ежедневно в рамките на работното време.
 • Служителите в ДБТ проверяват представените от работодателите документите за съответствие с изискванията на Проекта, не по-малко веднъж седмично.
  До проверка за съответствие се допускат само работодатели, подали пълния комплект от документи.
 • ДБТ изготвя списък на одобрените/неодобрени работодатели за разкриване на работни места по Проекта. Списъкът се утвърждава ежеседмично от директора на ДБТ и се изнася в информационното пространство на ДБТ.

V. Предоставяне на средства на включените в Проекта работодателите за наемане на заявените работни места на безработни лица, след успешно завършено професионално обучение по посочената професия/специалност:

За работодатели от реалния сектор:
От бюджета на Проекта на работодателя се предоставят средства за осигуряване на заетост на всяко наето от него лице по Проекта, в размер на установената за страната минимална месечна работна заплата, за период до 12 месеца, но не по-малко от 9 месеца.
Важно:
Работодателят осигурява допълнителни средства, над установената за страната минимална работна заплата, в общ размер на не-по-малко от предоставяното от бюджета на Проекта възнаграждение, за:
– дължими средства за годишен платен отпуск по Кодекса на труда;
– допълнителни възнаграждения по Кодекса на труда;
– дължимите осигуровки по Кодекса за социално осигуряване;
– други дължими средства;
– допълнителни средства над минималната работна заплата, установена за страната.

За работодатели – общински администрации /директно или чрез общински предприятия по смисъла на чл. 53 от ЗОС/ и структури на държавната администрация:
От бюджета на Проекта се предоставят на работодателя средства за осигуряване на заетост на всяко наето от него лице по Проекта, в размер на установената за страната минимална работна заплата, дължимите вноски по КСО и дължими и допълнителни средства по КТ, за период до 12 месеца, но не по-малко от 9 месеца.

Предоставянето на средствата за финансиране на заетостта на наетите по Проекта лица се извършва, въз основа на сключен между работодателя и съответната дирекция “Бюро по труда” ДОГОВОР /по образец/.

Международна информационно-трудова борса (София)

На 6 март 2010г. в София, в х-л Хилтън бул. България №1, от 09.00 до 17.00 ч.ще се проведе международна информационно–трудова борса.

В рамките на Европейските дни на труда се провеждат трудови борси, семинари, лекции и културни мероприятия, чиято цел е подобряване на трудовата мобилност в Европа. В тях ще се включват множество организации, между които местни фирми, обществени и частни бюра по труда, социални партньорски организации, университети, центрове за обучение и квалификация и търговски камари.

Дните на труда имат за цел да обяснят ползите от трудовата мобилност в ЕС и да дадат възможност на работодателите и търсещите работа да се срещнат и да обменят идеи. Същевременно те предоставят реална и обективна информация, свързана с намирането на работа в други държави в Европа. В рамките на мероприятията по време на Европейските дни на труда е възможно провеждане на интервюта за работа на място. Дните на труда се организират в сътрудничество с EURES – европейската мрежа за сътрудничество между обществените служби за заетост, и участващите в нея повече от 750 EURES съветници.

Европейският комисар по въпросите на трудовата заетост, социалните въпроси и равните възможности Владимир Шпидла посочва: „На фона на огромната безработица е по-важно от всякога да бъдат организирани поредица от мероприятия, които мотивират хората да търсят работа. Европейската комисия постига тази цел, подкрепяйки организацията на трудови борси, семинари, лекции, уъркшопове и културни мероприятия в цяла Европа. Всички мероприятия са насочени към подкрепа на търсещите работа в друга държава. Трудовата мобилност може да подобри ефективността на пазарите на труда и на европейския вътрешен пазар, както и да премахне пречките пред икономическия растеж. Въпреки че някои държави и райони са засегнати от безработицата, в други има явен недостиг на хора с определени професионални умения“.

Участници в интернационалната информационно – трудова борса “Европейски ден на труда” ще бъдат EURES съветници от Белгия, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Норвегия, Полша, РЧехия, Словакия, Словения, Франция, Финландия и Швеция и работодатели и посредници от Италия, Англия и България: АДЕКО БЪЛГАРИЯ АД, МАНПАУР БЪЛГАРИЯ, БУЛУЪРК ООД, ХЮЛЕТ ПАКАРД БЪЛГАРИЯ АД, IMS Recruitment LTD, КРАФТ ФУУДС БЪЛГАРИЯ АД, НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ АД, РОЛПЛАСТ ЕООД, МОБИЛТЕЛ ЕАД, КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО.

EURES съветниците ще представят за Вас условията за живот и работа в техните страни и ще Ви информират за свободни работни места.

Ако сте готов да кандидатствате за работа, подгответе своята автобиография, като посочите професиите, по които желаете да работите и опреснете чуждо езиковите си познания, независимо че за Ваше удобство ще бъде осигурен превод.

Позволете да Ви запознаем накратко със същността на EURES и традицията на Европейските дни на труда.

Програма
Събота, 6 март 2010
09:00 – 09:15 Откриване на Европейския Ден на Труда 2010 – България
09:15 – 17:00 Регистрация и протичане

зала Мусала
10:00 – 17:00 Презентации за представяне на условията за живот и работа в различните страни и презентации за представяне на работодателите и посредниците

Зала Вихрен (презентации):

10:00 – 10:20 Полша /Poland/
10:25 – 10:45 Финландия /Finland/
10:50 – 11:10 Булуърк България /Bulwork, Bulgaria/
11:15 – 11:35 Република Чехия /Czech Republic/
11:40 – 12:00 HP, Bulgaria
12:05 – 12:25 Дания /Denmark/
12:30 – 12:50 Франция /France/
12:55 – 13:15 Adecco, Bulgaria
13:35 – 13:55 IMS, UK
14:00 – 14:20 Великобритания /UK/
14:25 – 14:45 Ролпласт България /Rollplast, Bulgaria/
14:50 – 15:10 Норвегия /Norway/
15:15 – 15:35 Крафтфуудс България /Kraftfoods, Bulgaria/
15:40 – 16:00 Швеция /Sweden/

Работни места, които ще бъдат обявени на борсата:

АДЕКО БЪЛГАРИЯ АД

 • ИТ
 • Финанси
 • Туризъм
 • Администрация
 • Продажби
 • Обслужване на клиенти

БУЛУЪРК ООД /Bulwork/

 • Community Manager
 • Web Developer (JavaScript)
 • Java Developer
 • .NET Developer
 • System Analyst for Plovdiv city
 • Dutch Speaking Professionals
 • Swedish Speaking Professionals
 • French Speaking Professionals
 • Italian Speaking Professionals
 • Finnish Speaking Professionals
 • SENIOR C DEVELOPER
 • ACCOUNTS RECEIVABLE SPECIALIST WITH DUTCH LANGUAGE for Sofia City
 • ACCOUNTS RECEIVABLE/ PAYBALE WITH SWEDISH/FINNISH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN or POLISH LANGUAGES FOR ROUSSE CITY
 • Deployment Engineers
 • Стажант в сферата на Човешките ресурси за град София и град Русе
 • QA Engineers (manual testing)
 • Front-End Developer
 • Web Designer
 • ASP.NET Developer
 • Flash Developer
 • ABAP Developer
 • Automation Engineer (Java)

КРАФТ ФУУДС БЪЛГАРИЯ АД

 • Инженер Проекти
 • PLC Инженери
 • Стажанти Производство
 • Супервайзер РТП

Нестле България

 • Продажби и маркетинг
 • Финанси и контрол
 • Производство и техническа поддръжка
 • Логистика
 • Човешки ресурси и администрация

Ролпласт България

 • Стажантска програма Ролпласт 2010г.

IMS Recruitment Ltd UK

 • MEDICAL DOCTORS
 • DENTISTS
 • PHARMACISTS
 • NURSES
 • OBIETIVO TROPICI – O.T. TRAVEL
 • Tourism

Република Чехия:

 • IT, administrations

Дания:

 • Seasonal work Agriculture
 • Students working in Greenhouses
 • Internship / Trainees for Danish Farmers, Health sector, cooks, PHD.

Франция:

 • Tourism, Hotel, Logistics & transport, Building, Industry

Германия:

 • Hotel and Catering sector (cooks, waiters, and waitresses), health care professionals, medical doctors

Италия:

 • Tourism
 • Health

Препоръчваме да прочетете:

 1. Рейтинг: +18

  Как и къде мога да получа информация за работа в страна от ЕС извън междуправителствените спогодби?