Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.

Нови заявки за обучение, стаж и работа в Дания

Обучение-практика в областта на селското стопанство

Стажанти във ферми

Дания предлага възможност за обучение, съчетано с работа-практика в областта на селското стопанство /оранжерийно производство/ (EURES Заявка №4520)

Обща информация
Дания предлага възможност за обучение – оранжерийни градинари и помощник-градинари, съчетано с работа-практика в оранжерии за саксийни растения, плодове и зеленчуци.
Оранжерийните градинари отглеждат саксийни растения, плодове и зеленчуци в големи оранжерии из цяла Дания. Различните растения изискват специфични процеси на култивиране и оранжерийните градинари трябва да контролират тези процеси от момента, в който семената започнат да се пренесят от полето и да се засаждат в оранжерийните саксии. Работата е в самите оранжерии, където въздухът е топъл и влажен. Оранжерийните градинари се включват в цялостния процес на отглеждането на културите, вкл. в програмирането на автоматичните климатични системи и дезинфикцирането на оранжериите в периодите, когато се сменят различните видове култури.
Възможно е обучение, съчетано с практика, и на по-ниско ниво – за помощник оранжериини градинари. Целият курс на обучение и практика на оранжериините градинари трае 3 години и 8 месеца, от които 45 седмици са обучение в колеж. Курсът на обучение и практика на помощник – градинарите трае 2 години, от които 33 седмици в колеж. По-голямата продължителност на курса за оранжерийни градинари осигурява по-богати знания и експертна подготовка, като включва и раздели, насочени към поемане на отоговорности и планиране.
След получаване на квалификация за оранжериен градинар, лицата могат да продължат образованието си в Дания за аграрен техник, градинар /по-високи степени/ или архитект – озеленител.
На някои от оранжерийните градинари работодателите може да предложат постоянни договори за работа в техните компании.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • Да са на възраст м/у 18 и 30 години
 • Да имат завършен мин. 9 клас
 • Да са мотивирани /желаещи да учат и работят този вид работа в Дания за период м/у 2 и 4 години/
 • Да са с добро владеене на английски език /обучението е на английски/
 • Да се интересуват от отглеждане на растения/селскостопанска работа
 • Да са лоялни
 • Да са способни да работят самостоятелно и да проявяват гъвкавост при осъществяване на задълженията си
 • Да са мотивирани да учат датски език на вечерни курсове /през втората година се минават изпити за придобиване на сертификат за разпръскване на отровни вещества, който е на датски език/.

Препоръчително е лицата да имат опит в селскостопанска работа, дори този опит да е придобит от практика или бригади в училище/колеж/университет или в домашни условия /семейни земи, оранжерии/.
Кандидатите може да са както лица, завършили селскостопански училища/колежи/университети, така и такива, които са завършили общообразователни училища или колежи/университети с различни профили и специалности, но които имат известен опит в ръчна селскостопанска работа.

Описание на процедурата:
Одобрените кандидати ще подпишат споразумение за стажуване с датска компания и договор с търговския колеж в Оденс или о-в Фин. След първоначален трудов опит от 3 до 6 месеца, започва първият курс на обучение в колежа. По време на целия период / практиката в съответната компания и обучението в колежа/ на лицата се заплаща стандартната за този вид работа заплата /съгласно споразумение за заплащане на учащи се/ в размер на около 1 270 евро бруто. За обучението си в колежа лицата не заплащат такса /поема се от работодателя/.
Работодателите помагат при намиране на жилище, в някои случаи самите те предлагат стаи срещу заплащане /около 1000 – 2000 датски крони или приблизително 135 – 270 евро на месец/.
Периодът на започване на работата е м/у м. март и м. август 2010г., а обучението в колежа стартира през м. октомври 2010г.

Кандидатстване
Желаещите лица трябва да изпратят добре попълнени CV и кратко мотивационно писмо на английски език, с актуални координати за връзка, по ел. поща на Даниела Пирянкова, EURES съветник в Регионална служба по заетостта – Пловдив, ул. „Самара“ 7,
е-мейл: d.piryankova@az.government.bg.
Телефон за връзка – 032/960 128.
В CV–то трябва подробно да е описан опитът на кандидадтите в селскостопанска работа, независимо къде е придобит /не е необходимо да е доказан с документ/. В мотивационното писмо кандидатите следва накратко да изложат какво ги е мотивирало да учат и работят в тази сфера в Дания.
Краен срок за подаване на документи – 01.03.2010г.
Одобрените по документи лица ще бъдат поканени на интервю с представител на работодатели на 06.03.2010 в гр. София или на 08.03.2010 в гр. Пловдив.
Конкретното място за провеждане на интервютата ще бъде определено на по-късен етап. Информация ще бъде изнесена на националния ни EURES сайт, както и във всички бюра по труда в страната.

Дания търси стажанти за работа в датски ферми (EURES Заявка №4521)

Обща информация
Стажанството е възможност за придобиване на практически опит в Дания в областта на селското стопанство, който да е в тясна връзка с теоритичната подготовка на лицата. Кандидатите за стажанти трябва да са учащи в селскостопански учебни заведения или да са завършили обучението си в тези институции най-много 1 година преди кандидатстването.
Периодът на стажуване варира м/у 4 и 18 месеца, а началната дата не е фиксирана, т.е може да е по всяко време на годината, в зависимост от конкретния работодател. Поради това кандидатите трябва да имат готовност /и разрешение от съответното учебно заведение/ да прекъснат порсецеса си на обучение и да заминат за стажуване, когато бъдат поканени. Работодателите помагат при намиране на жилище или сами предлагат такова срещу определено заплащане.
Стажуването е в различни ферми – за отглеждане на плодове, зеленчуци, градинарство, както и във ферми за животновъдство /свине, крави и др./
Заплащането на стажантите е съгласно споразумението за този вид работа – начално възнаграждение около 1270 евро бруто.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • Да са на възраст м/у 18 и 30 години към момента на кандидатстване
 • Да са ученици/студенти в селскостопански училища/колежи/университети или завършили тези учебни заведения най-много 1 година преди кандидатстването
 • Да владеят английски език на добро ниво
 • Да са мотивирани за работа в селското стопанство и учене на датски език на вечерни курсове
 • Да предприемат стажуване, което допълва текущото им обучение /или това, което са завършили предходната година/, т.е да съответства на изучаваните в съответното учебно заведение дисциплини.

Необходими документи при кандидатстване
Добре попълнени CV и кратко мотивационно писмо на английски език. В CV-то трябва да се посочи всеки опит в селскостопанска работа, който лицата са придобили от практика или бригади в училище/колеж/университет или в домашни условия /семейни земи, оранжерии/. В мотивационното писмо се посочват накратко мотивите и целите, които кандидатът желае да постигне чрез стажуването си в Дания, както и по какъв начин стажуването ще допълни обучителната програма, която кандидатът изучава или е завършил.
Легализиран превод на документите /хорариум, изучавани дисциплини/ на текущото обучение или документ за завършнено обучение /диплома, придружена с академична справка за изучаваните дисциплини/.
Легализиран превод на писмено разрешение от ръководителя на учебното заведени, позволяващо участието на съответния кандидат в подобен вид стажуване при покана в който и да е период през текущата година /за учащите към момента на кандидатстване/
Комплектът от документи се подава по ел. поща /дипломите и академичните справки – сканирани/ на Даниела Пирянкова, EURES съветник в Регионална служба по заетостта» – Пловдив, ул. «Самара» 7,
е-мейл: d.piryankova@az.government.bg.
Телефон за връзка – 032/960 128.
Краен срок за подаване на документи – 01.03.2010г.
Одобрените по документи лица ще бъдат поканени на интервю с представител на работодатели на 06.03.2010 в гр. София или на 08.03.2010 в гр. Пловдив.
Конкретното място за провеждане на интервютата ще бъде определено на по-късен етап. Информация ще бъде изнесена на националния ни EURES сайт, както и във всички бюра по труда в страната.

ДБТ затваря два от филиалите си

Във връзка с измемения в устройственият правилник на Агенция по заетостта, считано от 01.02.2010 г., се закриват филиалите на ДБТ в градовете Божурище и Драгоман. Регистрираните безработни лица в тях, ще бъдат обслужвани в централният офис на ДБТ в гр. Сливница.
За поддържане на регистрациите, ще бъдат организирани следните приемни:
гр. Божурище – в помещение на Дирекция „Социално подпомагане“. Дата за месец февруари: 02.02.2010 г.
гр. Драгоман – в помещение на община Драгоман. Дати за месец февруари: 15.02.2010 г. (понеделник) и 16.02.2010 г. (вторник).
Пропусналите да се подпишат на тези дати, трябва да го направят в Дирекция „Бюро по труда“ – Сливница в периода 18.02.-23.02.2010 г.
Със закриването на двата филиала, и намаляване числеността на този в Годеч, екипът ни се разделя с 4 доказали се професионалисти, някои от които работят в дирекцията още от създаването и.

Сезонна работа в Дания

seasonal-work

На 08.03 2010г. в гр. Пловдив ще се проведат интервюта с работодатели и EURES съветници от Дания за набиране на сезонни селскостопански работници /бране на ягоди, грах, лук, тикви и други селскостопански култури/. За да бъдат поканени на интервю, кандидатите задължително трябва да си направят он-лайн регистрация на сайта за сезонна заетост в Дания – www.seasonalwork.dk /кратко CV на англйиски език/, като посочат подробно предходния си трудов опит и преди всичко ако имат такъв в областта на селското стоапнство /ръчен селскостопански труд/.

Необходимо е кандидатите задължително да могат да комуникират с работодателите на английски език.

В повечето случаи, при наемане на работа през летните месеци, настаняването е на палатки /работниците сами си ги носят/, като във всяка ферма работодателят осигурява палаткови лагери, помещения за хранене, бани и тоалетни.

Предварителната селекция по он-лайн регистрация се извършва от екипа на Сезонна работа в Дания. Одобрените лица ще получат на е-мейлите си покана за интервю. Точният адрес за провеждане на интервютата ще бъде обявен на по-късен етап.

Щракнете за да изтеглите EURES обявата на български език.

Крайна дата за он-лайн регистрация – 01.03.2010г.

Списъци с доставчици на услуги по ОП „РЧР“

Днес в сайтът на Агенция по заетостта са публикувани първите списъци с доставчици на услуги, които ще предоставят професионално обучение и обучение по ключови компетентности на безработни и заети лица по Приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съгласно чл. 7, ал. 2 на ПМС 251/21.10.2009 г.

Изтеглете СПИСЪК НА ПОДПИСАЛИТЕ СПОРАЗУМЕНИЕ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ, като кликнете тук.

Работа в чужбина чрез фирма посредник

Паспорт

Дирекция „Бюро по труда“ препоръчва на всички, преди да използват услугите на посредническа фирма за намиране на работа в чужбина, да проверят дали фирмата има издадено удостоверение. Списъкът на фирмите с валидно удостоверение е публикуван на интернет–страницата на Агенция по заетостта: “Фирми посредници” – Списък 1.

Посредниците могат да насочват и подпомагат своите клиенти за намиране на работа в конкретна държава само след регистриран в Агенция по заетостта посреднически договор, сключен с чужд работодател и/или корабопритежател. Те са посочени на интернет – страницата на Агенция по заетостта: “Фирми посредници” – Списък 2.

Във всяка обява за работа в чужбина, посредникът трябва да посочи номера, под който е регистриран за извършване на посредническа дейност, срока на регистрацията и номера на регистрирания в Агенция по заетостта посреднически договор с чужд работодател/ корабопритежател.

Посредническата дейност по наемане на работа се извършва безплатно за търсещото работа лице /чл. 28, ал. 7, т. 2 от Закона за насърчаване на заетостта/, т.е. фирмите нямат право да събират пряко или косвено, изцяло или частично такси или други плащания.

За сметка на търсещото работа лице са извършените разходи за превод и легализация на документите, необходими за сключване на договор за наемане на работа в чужбина и получаване на работна виза, съгласно националното законодателство на приемащата държава.

Ако посредникът изисква такси или други плащания като “закупуване на формуляри”, “такса за регистрация”, “обработка на документи”, веднага трябва да се сигнализира в ИА “Главна инспекция по труда“, която има контролни функции и може да извърши проверка по постъпилия сигнал.

Лицата, които ползват услугите на фирми посредници имат право:

 1. Да се уверят, че фирмата притежава удостоверение, което трябва да бъде поставено на видно място в офиса на посредника
 2. Да сключат договор за посредническа дейност с фирмата и да получат оригинален екземпляр от него
 3. Да се уверят, че посредникът за чужбина или за моряци има регистриран в Агенцията по заетостта посреднически договор, сключен с чужд работодател и/или корабопритежател /Списък 2/
 4. Да получат преди заминаването си подписан индивидуален договор за наемане на работа от работодателя/ корабопритежателя или от упълномощено от него лице да подписва индивидуални договори за наемане на работа, както и превод на договора на български език. Индивидуалният договор за наемане на работа съдържа конкретни данни за условията на труд, трудовото възнаграждения, обезщетенията при трудови злополуки, транспортни разходи, битови и други условия
 5. Да получат информация за обществените и религиозните порядки в страната, в която им предлагат работа

Заминаващите на работа лица следва да проверят сами за:

 • адресите и телефоните на българското посолство или консулство в
  съответната държава или ако няма, къде се намира най–близкото такова
 • адресите и телефоните на местните служби на реда, болнични заведения,
  инспекция по труда и съответните браншови организации, в случай, че се наложи да се възползват от тях

Изтеглете списъци с регистрираните посредници /RAR архив/